Opłaty za egzamin

Cennik opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy reguluje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów:

§ 3. 1. Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

1) 30 zł - za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3) 180 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 245 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 125 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej "pozwoleniem".

2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

3. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

Image: